Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 

Ο κατάλληλος προεγχειρητικός σχεδιασμός, στην αντιμετώπιση του ελλείμματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση ενός δερματικού καρκίνου, σε συνδυασμό με την άρτια χειρουργική τεχνική, μπορεί να δώσει ικανοποιητικο αισθητικό και λειτουργικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Σημαντικές αισθητικές και λειτουργικές δυσμορφίες στο πρόσωπο και το σώμα, απότοκες εγκαύματος, τραυματισμού ή μετεγχειρητικές, μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με την τροποποίηση χειρουργικών τεχνικών της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά, επανορθωτικής αποκατάστασης. Επανορθωτική πλαστική χειρουργική, πρέπει να θεωρούνται επεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης, λιποδυστροφίας, γιγαντομαστίας, σοβαρής κρεμάμενης κοιλίας κλπ, καθώς συνοδά λειτουργικά οφέλη που προκύπτουν πολλές φορές είναι ίσης σημασίας ή και σημαντικότερα του αισθητικού αποτελέσματος.

Αντίστροφα, χειρουργικές τεχνικές της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής, συνεισφέρουν πολλές φορές σημαντικά στην επίτευξη άρτιου αισθητικού αποτελέσματος χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ταυτόχρονη διόρθωση συνυπάρχουσας σκολίωσης ρινικού διαφράγματος με άλλες αισθητικές παρεμβάσεις στο σκελετό της μύτης που απαιτεί πολλές φορές απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος. Η προφυλακτική υποστήριξη του κάτω βλεφάρου, με τρόπο όμοιο με την αντιμετώπιση του εκτροπίου σε ασθενείς που έχουν την προδιάθεση, σε περιπτώσεις κάτω βλεφαροπλαστικής. Η αντιμετώπιση συνοδής κήλης μέσης γραμμής του κοιλιακού τοιχώματος μετά από επανειλημμένες γέννες, για την επίτευξη επίπεδης κοιλίας κατά τη διάρκεια κοιλιοπλαστικής κλπ.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή